طب النبی 20 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

·         برای معتدله شمالی:

o        1. بلغم اگر از بیرون به آدم روی بیاورد -> باد از ناحیه صبا است

o        بیماری ها علل متفاوت دارند، درمان های متفاوت هم می توانند داشته باشند.

o        2. مرة -> ناحیه دَبُور

o        3. دَم -> جنوب

o        4. ریح -> ناحیه شمال

·         جریان سرد سطحی مرطوب -> از قطبین به سمت استوا است

·         جریان گرم و مرطوب -> از استوا به قطبین

·         ناهید قبل زمین ، مریخ بعد زمین، فاصله شان با خورشید متفاوت است

o        تعادل فوق به هم می خورد

o        در جو ناهید، آب بخار شده است ...

·         امام باقر: غلبه هر مزاج (طبایع اربعه) چه مضراتی دارد؟

o        شخصی که بیمار شده به خاطر غلبه بلغم، عوارض اش این است که:

§         1. غذا خوردن را خیلی دوست دارد.

§         2. نوشیدنی های گوناگون خیلی دوست دارد

§         3. لباس های نرم بپوشد و از اصول و ارزش هایش کنار بیاید (جاده صاف کن استعمار)

§         4. رفیق می شود با افراد حال آنکه فرد را اصلا نمی شناسد (از باب احساسات)

·         120 صفت مومن بالفعل -> امیر المومنین، در فروع کافی -> حُمام غش کرد و تمام کرد

o        مومن بالفعل :

§         کیِّس : هوشمند

§         فَتِن : زیرک

o        حَیِّ -> حرکت شتاب دار

§         می گوید حَیِّ الی خیر العمل، نه اینکه اِذهَب ...

o        شخصی که بیمار شده به خاطر غلبه مِرَّة (صفرا) عوارضش این است که:

§         1. غضب -> تند تند خشمگین می شود

§         2. کارهای نا به خردانه به ملسه ظهور می رسد

§         3. شیطنت اش زیاد می شود (بی قراری توأم با بی خیالی و ضرر به خود و دیگران) -> موجود مرموز موذی

§         4. زورگویی و قالتاق گری اش زیاد می شود

§         5. از هر کار صحیح علمی و عقلی و شرعی فرار می کند

§         6. عجله،

·         یک بار کار خیر است -> عجله کن -> عقلی و دینی و علمی است.

·         ترک فرصت های زندگی و عدم انجام کارهای خوب پشیمانی در پی دارد.

·         اما عجله ای که ناشی از احساسات کاذب باشد:

o        بخشی از علوم را شاگردی نکنم و زود بخواهم مدرس شوم...

o        اول فوت استادی را یاد بگیر

o        این عجله کار شیطان است -> به طور مطلق غلط است.

o        غلبه خون، عوارض:

§         1. حب النساء: زنان نامحرم، چشم چرانی، حتی با زنان محارم، زنای محسنه (حکمش اعدام است) و ...

·         حتی زن حلال خودش -> در روز ماه مبارک، روز های حیض و ... دخول می کند

·         به اسب می گویند نجیب است -> چشم اسبی را بستند و حیوان طبق غریزه جنسی دخول کرد، چشم را باز کردند اسب دید با خواهرش چیز کرده، دهانش را برد بین پاهایش و کل اسباب خودش را کند و ...

§         2. حب الذات -> قرتی بازی و دختر بازی و لاف زدن و ...

§         3. رُکوبَ المحارم -> حکم اعدام.

§         4. شهوات -> شهوت زبان، تهمت، غیبت و ... . از دگر آزاری لذت می برد.

·         دخانیات -> 3000 سم وارد بدن می شود. 30 نوع سرطان...