طب النبی 19 : حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ضیایی

و العاقِبَةُ لِاَهلِ التَقوَی و الیَقین.

·         خداوند 6 چیز را در 6 چیز دیگر قرار داده»

o        غنا -> قناعت، اما مردم در پولداری می دانند

o        ....

·         ربا -> فقیر را فقیر تر و غنی را غنی تر می کند -> در آخر الزمان رایج می شود.

o        ازدیاد فاصله طبقاتی و ...

·         زنا -> فقر بهداشتی، فرهنگی و ...

·         خون -> عر کسی برای خود او پاک تر است

·         در نماز -> خون بدن خود روی لباسش باشد -> به اندازه کم (رجوع به مرجع تقلید) می توان نماز خواند

o        اما خون بدن دیگری -> حتی اگر سر سوزنی باشد نمی توان نماز خواند.

o        خونی که در بدن ذبح شرعی می ماند -> مشکلی ندارد.

·         مجموعا خون خود فرد روی لباسش کمتر از اندازه 1 درهم باشد می توان نماز خواند.

·         بعضی چیز ها در مجاورت هوا زود فاسد می شوند ->

o        1. شیر 2. جیگر سیاه 3. خون ...

·         بحث ریح:

o        وزش بادها

o        در پاییز -> دوری کن

o        در بهار -> لباس بدنت را کم کن

·         بیماری که دست یا پایش یخ زده (شدید) نباید ماساژ داد -> می شکند.

o        باید روی برانکارت گذاشت و به محیط گرم برد...

·         یک نظریه علمی جدید میگوید -> نیتروژن مایع: شخص را بگذارند در نیتروژن مایع، 100 سال بعد می توان آن را بیرون آورد و شخص به حیاتش ادامه بدهد

o        فعلا که در حد نظریه است ولی قدرت اجرایی شدن ندارد.

o        الان سلول های بنیادی را چنین کاری می کنند.

·         غلبه بلغم -> همه اعضا از اعتدال خارج شده و شروع به لرزش می کنند -> زلزله از درون است.

o        حتما درمان گردد.