امام رضا ع مي فرمايند : اگر مردم در خوردن وآشامدن ميانه روي كنند هر آينه چهار ستون بدنشان استوار و پا برجاست .ميانه روي دو معنا دارد: 1- يكي اينكه پر خوري و بد خوري نباشد 2- سوء تغذيه نباشد .از نظر روايات تغذيه شالم بايد غذا يا ريز مغذي باشد بر اساس سن فرد تغيه مناسب صورت گيرد ، جنسيت فرد در نظر گرفته شود ، مصرف صحيح انجام گيرد ، بر طبق نياز بدن باشد ، بهداشتي باشد ، حلال باشد ، حرام نباشد.در قرآن مجيد در 3 جا آمدهاست كه مردم با هر دين و مذهبي كه هستند غذاي طيب و پاك بخورند. در سوره بقره هم در آيه 100 و 68 يا ايها الناس لكوا من الطيبات و در سوره بقره ايه 172 آمده در اين موردتآكيد شده است. پس مردم دنيا صرف نظر از اينكه از چه دين و مهبي و نژاد و مليت و زباني هستند خدا به ـنها ميفرمايد: كه طيّب خود باشيد و تبعت شيطان را نكنيد و در خطاب خاص هم به مؤمنين و مؤمنات مي فرمايد كه طيب خود باشيد تا توان شكر عملي نعمات موجود را داشته باشيد. در سوره مؤمنون آيه 51 امده است : اي رسلالهي كه منتخبان خداييد بر شما واجب است تبليغ صحيح .طيب خود باشيد تا توان انجام اعمال صالح با نيت خالص را داشته باشيد . يكي از ملت هاي شريف دنيا ك در چار چوب اسلام ولايي عمل ميكند ملت شريف ايران است .همه با هم و پشتيبان هم هستند و همه پيرامون ولايت حق وحدت دارند و همه دوست دارند به فرمايشات معصومين عمل كنند.از جمله فر مايشات امام رضا ع كه سفارش مي كنند كه اي مردم اگر خودتان را دوست داريد و سلامت فرد و اجتماع را دوست داريد ومي خواهيد كه ضريب سلامت در كشورتان بالا برود در خوردن و آشاميدن ميانه روي كنيد .پر خوري و بد خوري نكنيد و اصولي را كه در طب المعصومين آمده است را رعايت كنيد. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/mianeh_khordan.flv