برای درمان صرع در کودکان گل راعی ،چای کوهی و گل بهار نارنج باید بادرصد پایین مصرف شود به میزان یک سوم قاشق چایخوری بطور مثال دو گرم یا یک و نیم گرم از هرکدام بریزند در یک استکان آبجوش ولرم وبه کودکان از دوسالگی به بالابخورانند . اگر دوسالگی به پایین باشد دوز دارو کمتر و آبجوش ولرمش نیز کمتر می شود. تاپایان 11 سالگی که پایان دوران کودکی است درمان صرع کودکان که در روایات شیعه می فرماید ام الصبیان در بحث طب مکمل استفاده می شود. اول گل راعی که هوفاریتون و از دسته داروهای دپرسان است دوم چای کوهی و سوم گل بهار نارنج است.در کودکان با دوز داروی یک سوم باید مصرف شود. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/saree_kodakan.flv