براي رفع لكه هاي سالك حتي بعضي كتاب ها دارد در بحث زالو درماني يا بحث حجامت از چند جهت دور زخم سالك .اينها هم لك ِ زخم سالك روي پوست نمي ماند اما در پزشكي محلولي با استفاده از محلول هاي طبيعي روزي چند بار روي كك و مك ها و يا لكهاي قهوه اي و سياه يا خود زخم سالك را با سركه ي طبيعي ماساژ مي دهيم .لك ها از بين ميروداين بزرگوارها زرنگي كنند.پشه ي خاكي كه عامل انتقال سالك است همان اول جايي كه پشه نيش زده يا مگس با تلاقي نيش زده بلافاصله با صابون يا شامپو محل را بشويند يا اينكه با همين سركه ي طبيعي محل را ضد عفوني كنند .اثر گذاري مثبتش از اتانول بيشتر است . اينها يادشان مي رود و ميخارانند و چند روز ميگذرد ميبينند رنگش بر مي گردداز بيماري هاي واگيردار هم هست . در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/salak.flv