برخی افراد گرفتگی مستمر بینی دارند و برای تنفس دچار مشکل هستند،بیان کردند که ما آب ولرم قرقره می کنیم وشبها در خواب هم ازطریق دهان نفس میکشیم . اینها علل مختلف دارد .سینوسهایشان التهابی است یا کیپ بینی ، پلیپ بینی بصورت زائده گوشتی یا استخوانی دارند. یا رفتارشان باخودشان منفی است .بطور مثال اگر هوای گرم وخشک یا هوای سرد و خشک ویا هوایی که ذرات معلق در هوا یا ro3 یا هیدروکربنهای محیط زیاده باشد بدون هدبند ، چفیه ، کلاه و ماسک سوار دوچرخه و موتور میشوند این افراد باخودشان رفتارمنفی دارند یا ماشین دارد ولی شیشه ماشین پایین است. یکبار دیگه میرود در مسیر مستقیم وزش باد جلوی پنکه یا کولر می ایستد یا مینشیند تاعرقهایش خشک شود. یااینکه هنگام خروج از حمام یا استخر سرش را نمیبندد. در همه این موارد رفتارش باخودش منفی است هم خشکی داخل بینی و هم کیپ بینی میگیرد و تنفس از راه بینی برایش مشکل میشود. پس رفتارشان باخودشان مثبت باشد یعنی عکس چیزهایی که گفته شد عمل کنند دوم اینکه قبل از خواب بخور اوکالیپتوس در هوای اتاق باشد . اگر کسی کیپ بینی دارد روزی یک قطره در دو سوراخ بینی بچکاند. اگر کسی مشکل کیپ بینی توام با خلط چسبنده دارد قبل از خواب با محلول آبست قرقره کند. اگر کسی پلیپ بینی دارد نیازی نیست جراحی کند مخصوصا نوع پلیپش زائده گوشتی باشد. باقطره چکان باریک روی خود پلیپ یک قطره عصاره گزنه بچکاند هرشب این کار را تکرار کند به تدریج پلیپ بینی ازبین می رودو تنفس از راه بینی راحت میشود. غالبا پلیپ بینی را جراحی می کنند اما از بیماریهای برگشت پذیر است و در بعضی ها دیده شده که شدیدتر از مرتبه اول است و دیگر قادر به تنفس از راه بینی نبود.چشمها وصورتشان گرد میشودو همیشه با دهان باز میخوابند . این مشکلات برای اینکه برطرف شود ه مینکه گفتم رفتارشان باخود منفی نباشد. ازبخور اکالیپتوس استفاده کنند واگرزائد گوشتی دارند با چکاندن اسانس گزنه روی آن برطرفش کنند.
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/bini.flv