براي تقويت ريشه ي دندان و بنيه دندان و اينكه دندان ها فاسد نشود چه بايد مصرف كنند.چند چيز را بايد رعايت كننده 1) خلال بعد از غذا جايي كه آب هست با چوب خلال دندان هر دندان را خلال كنند زير آب بگيرند.2) مسواك قبل از وضو يا مسواك قبل از خواب يا مسواك زدن در سحر گاه 3) رفتار منفي با خودش را ترك كند يكي از سوغات زندگي مدرنيته اين است كه دستشويي و حمام جاي جا مسواكي و وضو و غسل هم هست با اينكه در روايات شيعه داريم مي گويد در حمام مسواك نزن يورث جزام الاثنان دچار خوره ي دندان مي شويد به اصطلاح شما يعني دندان هايش خورده مي شود مي ريزد و سست مي شود استحكامش از بين مي رود چه ميناي دندان و چه عاج دندان مي گويد در دستشويي و حمام و توالت مسواك نز نيد تعفن شديد دهان مي آورد چون در توالت مسواك زدن مكروه است پس اين ها بايد جدا جدا باشد .4) چي كار كنيم كه خون روش و تورم لثه نداشته باشيم ،افتادگي لثه نداشته باشيم ، لثه ها صورتي رنگ محكم به بن دندان چسبيده باشد در خواب و بيداري خون نيايد .اين جا با محلول سركه در دهان بگردانند و مزه مزه كنند و بريزند بيرون .سركه ي سيب با غيره فرقي نمي كند چون نمي خواهيم كه بخورند .حتي سركه ي سفيد و صنعتي هم باشد اشكال ندارد ، ما يك سوم استكان سركه ي سفيد ،دو سوم هم آب ، اگر كسي آلرژي يا حساسيت خاص داخل دهان و حلق دارد ميشود ،يك ششم سركه و پنج ششم آب .شب قبل از خواب در دهان قرقره كند و بريزد بيرون .حتي خلط چسبنده ي پشت حلق و كيپ بيني اش هم باز مي شود .يكي ديگر از مسائلي كه خيلي مهم است .چند بار از خمير دندان استفاده نكنند چه ايراني و چه خارجي در 24 ساعت يكبار استفاده كردن زياد هم هست . چون فلورايد اضافي نبايد مصرف كرد دندان سياه مي شود و تورم لثه ميگيرند. حالا 2 ، بار ديگر گفتيم خلال بعد از غذا و مسواك بزنند و شستشو دهند در دهان قرقره كند بريزد بيرون .براي استحكام لثه و دندان و ريشه و دندان لقي اشان هم خوب شود گاهي مثل نردبان متحرك ميشود .مثلا اگر اين خودكار شخصي باشد كه دخانيات زياد بكشد يا مواد افيوني بكشد .غالبا لثه هايشان قهوه اي و مايل به سياه است و دندان هايشان حالت لقي زياد دارد و با دست زياد مي رود و مي ايد .اين ها بايد اين رفتار منفي با خود را ترك كنند دخانيات و مواد افيوني را ترك كنند . بعد پودر چوب اراك و پودر سُعد كوفي اين دو را به نسبت مساوي پودر كنند ومخلوط با هم .مثلا شب بعد از شام خلال كرده است جايي كه آب است .بعداز خواب هم مسواك زده است و دهانش را شسته است حالا از مخلوط چوب اراك و سعد كوفي مي ريزد روي مسواكش و يك دور روي دندان هايش بكشد و روي لثه هايش آرام بكشد.لثه هاي محكم ريشه دندان در فك استوار مي ماند به اصطلاح امروزي ها حالت رديفي اش استحكام پيدا ميكند در بحث ارتودنسي.
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/dandan.flv