با سركه طبيعي سيب صورتشان را باتمام جوشهاي خوني ،يا جوش غرورجواني يا زونا يا زخمهاي قارچي ماساژ دهند صبر كنند در مجاورت هوا خشك شود سپس باصابون گل ختمي اين اعضاء صورت را بشويند با پارچه تميز نخي يا كتاني كه خشك كردند سپس جوشانده آويشن شيرازي كه كرمانيها هم پمادش را به نام پماد آكنيل ساخته اند. اين براي ظاهر پوست است كه جوش نزند .اما براي اينكه از درون ضمينه جوش زدن پيش نيايد بايد در جيره غذايشان كاهو بدون سس قرار دهند كه مي تواند با سكنجبين در ناهار مصرف كند.و ليمو شيرين را در شام بخورند .در فصل هايي كه ليمو شيرين نبود با ترنجبين بخورد كه اينها خنك است . مخصوصا زن و شوهري كه تازه عروس ودامادند و دوست دارند اولاد دارهم بشوند. فرموديد در درمان جوشهايي كه خون از آن بيرون مي آيد بايد سركه سيب ماساژ بدهند در مجاورت هواخشك شود سپس با صابون گل ختمي آنرا مي شورند وجوشانده آويشن شيرازي هم استفادهمي كنند. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/josh_khoni.flv