آيا والدين در دختر و پسر شدن جنين نقشي دارند ياخير، آيا مي توانند گياه دارويي استفاده كنند تا نوع جنسيت را انتخاب كنتد؟ بله .خانمها نقشي ندارند اين به آقايان مربوط مي شود كه اگر y آقا به x خانم بخورد بچه پسر مي شود اگر xاقا به xخانم بخورد بچه دختر مي شود. پس عامل تعيين جنسيت شوهر است.منظوراينست كه شوهر ها بي جهت با خانمهايشان درگير نشوند.مقصر دختر ياپسر شدن فرزند خودشانند. حال اگركسي پسر مي خواهد در جيره غذايش يك روز در ميان ناهار ها تخم مرغ به همراه پياز سفيد وروغن زيتون را سرخ كرده خاكينه درست و ميل كنند. امام صادق (ع) در بحار علامه مجلسي جلد 66 چاپ اسلامي تهران ،جلد63چاپ بيروتي جديد مي فرمايد:اگر در هفته چند بار اين گونه غذا بخورند نه تنها بچه دار مي شود بلكه تعداد پسرهايشان هم زياد مي شود .اگر بخواهند فرزند دخترشود بايد خانم از شوهرقويتر باشد. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/jensiat_farzand.flv