آرتوروزسائیدگی مفصل و حالت اسفنجی نوک استخوان است . استخوان ران و استخوان پا در مایه مفصلی شناور است و با تاندونها و مینیکسها ودیسکهای اطراف و کشکک زانو و بقیه مسائل ریگلاژ میشود و در یک راستاست .وقتی این مایع مفصلی افت میکند نوک استخوانها که اسفنجیست به هم برخود میکنند مانند سیم مثبت ومنفی برق که جرقه میزند . به اصطلاح پزشکی التهاب مفصل میشه آرتویت روماتوییت که آنهم چند نوع است حالا اگر بیمارمحل ندهد و افت مایع مفصیش را درمان نکند ویا ورزشهای سنگین مثل وزنه برداری،فوتبال انجام دهدویا بار سنگین بردارد این نوک استخوانها که اسفنجیست سریع ساییده میشود . سایش که حاصل شد میگوییم بیماری آرتروز. بیماری ارتوز درمان قطعی ندارد ولی میتوانند جلوی پیشرفت بیماری را بگیرند. درپزشکی جدید 15 تا 20 عدد قرص شیمیایی ویتامین ب 1 ، قرص شیمیایی کلسیم دی ایرانی ، قرص شیمیایی کلسیم غضروف شیمایی تجویز میشود. شما میتوانید به جای اینها جایگزین بگذارید مثل شیر عسل ،شیرخرما،پودر سنجد با شیر،این سه قویتر از قرصهای شیمیایی است که تجویز می شود. در نگاه بيشتر ببينيد
http://yekdel.sibtayn.com/media/ziaei-film/artroz.flv